Harmonisatie maatwerkbedrijven

Harmonisatie maatwerkbedrijven

Op 6 mei keurde de Vlaamse regering de harmonisatiemaatregelen voor de maatwerkbedrijven goed.

Op 1 januari 2022 trad het federale wetgevingsinitiatief in werking om de regeling over sociale zekerheidsbijdragen te uniformiseren voor alle maatwerkbedrijven.

Maatwerkbedrijven zijn de voormalige beschutte en sociale werkplaatsen, die werk en ondersteuning organiseren op maat van personen met een arbeidsbeperking. Met dit federaal wetgevingsinitiatief worden alle maatwerkbedrijven, ongeacht of ze een voormalige beschutte of sociale werkplaats dan wel een nieuw maatwerkbedrijf zijn, ondergebracht in categorie 3 voor de sociale zekerheid.

Alle maatwerkbedrijven worden dus onderworpen aan dezelfde bijdragevoeten en krijgen toegang tot dezelfde structurele vermindering. Daarenboven verkrijgen de sociale werkplaatsen een recht op de sociale Maribel. Op deze manier worden de bijdragen van alle maatwerkbedrijven eenvormig gemutualiseerd in een fonds voor de ondersteuning van bijkomende tewerkstelling in de sector.

In dit kader keurt de Vlaamse Regering, na advies van de SERV en van de Raad van State, definitief het besluit goed met harmonisatiemaatregelen voor maatwerkbedrijven. 

Het besluit voorziet maatregelen om binnen de Vlaamse regelgeving inhoudelijke en regelgevende verschillen tussen maatwerkbedrijven weg te werken, om te komen tot een meer gelijke behandeling (harmonisering) van de maatwerkbedrijven.

Bron: Nieuwsbrief Vlaamse Overheid 6/05/2022