Digiscans bij OCMW-cliënten i.s.m. WOK

Digiscans bij OCMW-cliënten i.s.m. WOK

WOK voert mee digiscans uit bij OCMW-cliënten.

Vorig jaar lanceerde de POD Maatschappelijke Integratie de oproep "E-inclusion for Belgium".

De OCMW's uit de Brugse regio bundelden de krachten en OCMW Brugge diende als promotor een dossier in rond digiscans, waarbij Vereniging WOK werd meegenomen als partner voor het uitvoeren van de scans en Werkkracht10 als ondersteunende partner.

Het project werd eind november 2022 goedgekeurd.

Het project Digiscan regio Brugge is drieledig:

1.Bij OCMW-cliënten wordt een Digiscan aan huis uitgevoerd. De scan vertrekt vanuit het gebruikersperspectief en vormt de basis tot advies, ondersteuning en doorverwijzing van en voor de client. Het project richt zich bij uitbreiding op meerdere doelgroepen in een situatie van digitale kwetsbaarheid. De scans worden uitgevoerd door medewerkers van welzijnsvereniging WOK voor Brugge en door twee nieuw aan te werven projectmedewerkers voor de 9 omliggende steden/gemeenten.

2.Vanuit de resultaten van de bevraging bij de Digiscan wordt een verbeterde vorm van OCMW hulpverlening ontwikkeld. Vanuit het perspectief van de cliënt wordt stil gestaan bij hun mogelijkheden en verwachtingen naar hybride hulpverlening. Er wordt een vormings- en coachingstraject voor OCMW medewerkers rond digitale hulpmiddelen in de hulpverleningscontext opgezet.

3.Resultaten uit de Digiscan zijn voedingsbodem voor het e-inclusiebeleid lokale besturen, het doorverwijzen naar het project Digibanken, het leggen van verbanden met reeds bestaande projecten, de projecten Gemeente zonder Gemeentehuis etc.
Werkkracht10 neemt hieromtrent de verbindende rol op.

Opstart en planning van het project:

Het project werd officieel goedgekeurd voor een eerste projectjaar vanaf 15/11/2022. In de eerste maanden werd gezorgd voor aanwerving van personeel voor de uitvoering van het project en het ontwikkelen van de Digiscan. Dit in co-creatie met de doelgroep en met academische ondersteuning. In fase 2, vanaf zomer 2023 wordt - bij een positieve testfase - de Digiscan systematisch uitgevoerd.

Indien het eerste projectjaar positief wordt geëvalueerd wordt een tweede en derde projectjaar voorzien waarbij ook het luik vorming- en coaching van OCMW- medewerkers in functie van digitale hulpverlening wordt opgebouwd.

Het project loopt dus maximaal tot half november 2025. 

En wat na de projectperiode.

In het kader van verduurzaming wordt doorheen de volledige projectperiode welzijnsvereniging WOK, een sociaal economie project, betrokken bij de uitbouw en het uitvoeren van de Digiscan. Er wordt immers op die manier onderzocht hoe de sociale economie een rol kan opnemen na verloop van de volledige projectperiode. De mogelijkheden en drempels hieromtrent worden in kaart gebracht.

De financies:

Met de steun van de Europese Unie wordt via de POD maatschappelijke integratie een projectsubsidie voorzien van € 322.136,83 voor het eerste projectjaar. Begroting voor de volle drie projectjaren werd reeds opgemaakt maar elk jaar moet een goedkeuring afgewacht worden. Vanaf het tweede projectjaar is een cofinanciering van 20% voorzien. De middelen worden ingezet voor loonkosten, kosten voor de ontwikkeling, uitvoering en verwerking van de Digiscan, ontwikkeling en uitvoering van het vormings- en coachingstraject, hard- en software in functie van de diverse projectonderdelen.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Sabine.vanoverloop@ocmw-brugge.be.